Muş İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

“KAMU HİZMETİNİN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK” GEREGİNCE

“KAMU HİZMETİNİN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK” GEREGİNCE

              MUŞ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

               HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

Sıra No:

 

HİZMETİN ADI

 

BAŞVURUDA İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

İLK MÜRACAAT YERİ

HİZMETİN İL MÜDÜRLÜĞÜNDE TAMAMLANMA SÜRESİ

HİZMETİN BAKANLIKTA TAMAMLANMA SÜRESİ

 

 

 

1

 

 

 

Bandrol Talebi

1- Matbaaların ve Yayınevlerinin Sertifikalarının ibrazı.

2- Eser sahiplerince yapılan bandrol başvurularında matbaa ile yapılan sözleşmenin aslı.

3- Kimlik Belgesi Örneği.

4- Yayımcılar Meslek Birliği Referans Yazısı.

5- Eserin son basılmış hali

6- İkametgah belgesi.

 

 

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

 

 

 

1 Gün.

 

 

 

---

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Sertifika Talebi

1- Dilekçe

2- Ticaret veya Esnaf Odası Kayıt Belgesi

3- Vergi Levhası

4- Kimlik Belgesi Örneği

5- İşletmenin faaliyet belgesi ( Ticaret veya Esnaf Odasından)

6- Vekaletname(Noter Lastikli)

7- İmza Sirküleri Örneği

8- ) Bakanlıkça belirlenen çekim ücretinin …. Bankasına yatırıldığına dair banka dekontu.

9- Kiralama Belgesi (Kiralama yapan işletmelerden)

10- Sertifika Belgesinin Aslı (Sertifika sürersi dolan işletmelerden.)

 

 

 

 

 

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

 

 

 

 

 

 

3 Gün.

 

 

 

 

 

 

---

 

 

3

 

 

Şikayet

 

Dilekçe (Şikayet konuları ayrıntılı belirtilecek-Varsa belgelerin fotokopisi eklenecek)

 

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

3 Gün. (Şikayetin içeriğine göre ilgili birimlerden cevap beklenir.)

 

---

 

 

4

 

 

Kısa Süreli Tahsisler

1-Dilekçe Etkinliğin düzenleneceği yer ve tarih açıkça belirtildiği.

2- Bakanlığımızca Kısa Süreli Tahsisler Yönetmeliğince belirlenen ücretin ilgili Banka hesabına yatırıldığına dair banka dekontu.

3- Etkinliğin yapılacağı Müdürlük ile yapılan sözleşme.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

 

 

3 Gün.

 

 

---

 

 

 

5

 

 

Teknik ve Mali Yardım Talebi(Proje)

1-Gerekçe Raporu

2-Proje yapılacak yerde mülkiyet sorunu olmadığına dair belge

3-Proje uygulama alanına ait doküman (İmar Planı )

4-Bakanlıktan yardım talep edildiğine dair kurul kararı (İl Daimi Encümen, Belediye Encümen, Birlik Yönetim Kurulu, Köy İhtiyar Heyeti Kurulu Kararı vs.)

 

 

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

 

 

 

3 Gün.

 

Bakanlıktan gönderilen yardım miktarı ilgili yerlere iletilir.

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

Teknik ve Mali Yardım Talebi (Mali Yardım Talebi)

1-Gerekçe Raporu

2-Mülkiyet sorunu olmadığına dair belge

3- Proje uygulama alanına ait doküman (İmar Planı,Harita vs. )

4- Bakanlıktan yardım talep edildiğine dair kurul kararı (İl Daimi Encümen, Belediye Encümen, Birlik Yönetim Kurulu, Kararı vs.)

5- Proje

6-Projeye ait metraj ve Yaklaşık Maliyet (Teknik Eleman tarafından düzenlenmiş)

 

 

 

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

 

 

 

 

3 Gün.

 

 

Bakanlıktan gönderilen yardım miktarı ilgili yerlere iletilir.

 

 

 

 

 

7

 

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun

12. Maddesi (TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ ONARIMINA YARDIM VE KATKI SAĞLANMASI)

1-Taşınmaza ilişkin tescil kararı

2 Projenin kapsamına, işin bitirme süresine ve tahmini bedeline ilişkin rapor.

3x 9 13 cm boyutundan küçük olmamak kaydıyla yapının içini, dışını ve çevresini gösteren net çekilmiş fotoğraf albümü.

3-Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği.

4-Nüfus kayıt örneği.

5-Kanuni tebligat adresi.

 

 

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

 

 

 

3 -30 Gün arası

 

 

Projeler Bakanlığa gönderilir.

 

 

8

 

TAŞINMAZLAR-MEVZİ İMAR PLANI

1Dilekçe(Kurum üst yazısı)

2- Çap/kroki Örneği

3- Aplikasyon Projesi

4- Tapu Örneği

5-1/1000, 1/5000, 1/25000 ölçekli harita

 

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

 

 

7 Gün

 

 

---

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

PROJE UYGULAMALARI İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1- Proje uygulamasının kapsamına,işin bitirilme süresine uygulama aşamalarına ve tahmini bedeline ilişkin rapor

2- 9x13cm boyutundan küçük olmamak kaydı ile yapının içini,dışını ve çevresini gösteren,net çekilmiş fotoğraf albümü

3- Belediyesinden ve ilgili koruma kurulundan onaylı arsanın ve binanın durumunu gösteren 1/500 ölçekli vaziyet planı

4- Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği

5- Taşınmaza ilişkin tescil kararı,ilgili kurulca onaylı rölöve ,resterasyon ve gerekiyorsa restitüsyon prjesi

6- Fotoğraflı nüfus cazdan örneği

 

 

 

 

 

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

 

 

 

 

 

İl Kül.Tur.Müd.

 

 

 

 

Projeler Bakanlığa gönderilir.

 

 

10

2634 Sayılı Yasa Kapsamında Taşınmaz Satış, Tescil, Kiralama, İnşaat, Kum Çakıl Ruhsatı, Hayvancılık İşleri vb

 

1-Taşınmaza Ait Tapu Belgesi

2-Kroki

2-1/25.000 Ölçekli Memleket Haritası

 

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

 

 

3 Gün.

Termal Turizm Alanı içinde kalanlar Bakanlıktan görüş sorulur.

 

11

 

Müzeye getirilen eski eserler

Müzeye getirilen eserlere teslim alındığına dair teslim belgesi verilir.

Bir ay içerisinde komisyon oluşturularak değer takdiri yapılıp, ödenek için Bakanlığa yazılır.

İl Kültür ve Turizm-Müze Müdürlüğü

 

3 Gün.

Bakanlıktan talep edilen ödenek geldiğinde ödeme yapılır.

 

12

Müzeye gelen ziyaretçilere verilen hizmetler

1-Müzenin gezdirilmesi.

2- Müze ili ilgili bilgi ve belge verilmesi. (Toplu ziyaretlerde mihmandar verilir.)

(MÜZEMİZE ZİYARETLER ÜCRETSİZDİR.)

 

Müze Müdürlüğü

 

Pazartesi Günleri hariç

 

---

 

 

13

 

 

 

Define Kazısı İzin işleri

1-Define aranacak yerin 1/500 Ölçekli Harita ve Krokisi

2-Ada, Parsel, Çap numarasını belirten çap planı

3-Taşınmazın uzaktan ve yakından çekilmiş net fotoğrafları

4-Define aranacak yer sahipli ise gerçek kişilerden noter taktikli muvafakatname

Tüzel kişilere ait ise yetkili organlardan alınacak muvafakatname

 

 

İl Kültür ve Turizm

 

 

 

5-15 gün arası

 

 

 

---

 

 

 

14

 

 

 

 

Koleksiyonculuk Belgesi Verme

1-Dilekçe

2-Nüfus cüzdan örneği

3-İkametgah belgesi

4-Eski eser kaçakçılığı, kaçak kazı veya gizli define arayıcılığı gibi suçlardan hükümlü olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından alınacak belge

5-Üç adet vesikalık fotoğraf

6-Koleksiyonunun bulundurulacağı yerin adresi

7-Varsa ellerinde bulunan eserlerin adını ve cinsini belirten liste

8-Tüzel kişilerden ise 6. ve 7. maddede belirtilen belgeler ile yetkili kurullarından alınacak karar veya onay

 

 

 

 

 

İl Kültür ve Turizm

 

 

 

 

 

 

5-15 gün arası

 

 

 

 

 

 

---

15

Emniyet Birimlerinden getirilen eserler.

Teslim tutanağı yapılarak hemen inceleme yapılmaktadır.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

 

---

 

---

 

16

 

Müzede Bilimsel Araştırma Hizmeti

 

Müzede ilmi araştırma ve inceleme yapmak isteyen yabancı araştırmacılar ve yabancı basın mensupları Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne, film çekimleri için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvurulmasıgerekmektedir

 

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

 

 

5 Gün

Bakanlığın cevabı beklenir

 

 

17

-Halı ve Kilimlerin İncelenmesi

- Mezarlıklardaki ağaçların kesimi

- Özel ağaçlandırma alanı incelemesi

 

 

Dilekçeyle Müdürlüğümüze başvurulması ve incelenecek alana ilişkin harita ve krokilerin eklenmesi

 

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

 

 

5 Gün

 

 

 

 

---

 

18

 

Ödünç kitap verme- evlere ödünç kitap verme hizmeti.

1-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2-1 Adet Fotoğraf

3-Yükleme belgesinin doldurularak verilmesi.

Kütüphane Müdürlüğü

 

15 Dakika

 

---

19

 

Kütüphane Internet Hizmeti

 

Kütüphane üyelik kartı.

Kütüphane Müdürlüğü

 

15 Dakika

 

---

20

Okuyucuya kütüphane içinde yararlanmak üzere kitap verme hizmeti.

Kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Sürücü belgesi, Öğrenci kimlik kartı vs.)

Kütüphane Müdürlüğü

 

15 Dakika

 

---

 

                     Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru
yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin
bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracat Yeri          :  MUŞ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                

Adres                          :  KÜLTÜR TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                         

Tel                               :  0436 280 17 00                                                                                                      

Faks                            :  0436 280 17 23                                                                                                                                      

E-Posta                       :  iktm49@ktb.gov.tr